ประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ เพื่อต่อยอดผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งที่ 3 ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

posted in: Activity Update | 0

Executive Summary ผู้เข้าร่วมประชุม 36 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยงานจากประเทศไทย และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ 6 สมาคม รวม 36 คน การประชุมกลุ่มย่อยตอนบ่ายสามารถมีข้อสรุปเป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานไทยและสหรัฐทางด้านพลังงาน (เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน, ระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน, เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เป็นต้น), การจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการตรวจจับและการหาปริมาณสารเคมีพิษ PFAS โดยผู้ประสานงานฝ่ายไทยจะมี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.(วต.)) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (the Association of … Continued

ดร. นิสัย วนากุล ตีพิมพ์ งานวิจัยใน Journal of Water Resources Planning and Management

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดาขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นิสัย วนากุล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ Journal of Water Resources Planning and Management Vol. 149, No. 4 ในหัวข้อ “Application of Multiobjective Optimization to Provide Operational Guidance for Allocating Supply among Multiple Sources” https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JWRMD5.WRENG-5827

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับ การขอรับการรับรอง ABET ภายในปี 2568

posted in: Uncategorized | 0

วันที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2568 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จะประสงค์ขอรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ABET โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and … Continued

รางวัล Friend of Thai Science 2023 – รศ.ดร. วีระ จันทร์คง

posted in: Activity Update, Announcement | 0

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2023 ให้แก่ รศ.ดร. วีระ จันทร์คง ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ในงานประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ณ โรงแรม Denver Marriott Tech Center นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบรางวัล โดยมีท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน และผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร. … Continued