การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ9 กันยายน 2566นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

posted in: Uncategorized | 0

การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวง อว. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 นับเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ และครบรอบ 10 ปีที่ไทยและสหรัฐฯ ได้มีการลงนามในความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า STA เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ความตกลงนี้ได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ภายใต้ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Meeting on Science and Technology – JCM) เพื่อหารือผลักดันความร่วมมือ

การจัดการประชุมครั้งที่ 3 ก็สำเร็จลุล่วงไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1. Health and Medicine, Including OneHealth – แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกันในด้าน genome sequencing การควบคุมโรค และสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อส่งเสริมสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 2. STEM, Entrepreneurship, and Innovation Ecosystem – ผลักดันความร่วมมือด้านการออกแบบหลักสูตรด้าน STEM อาทิ AI Engineering ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน กลุ่ม 3. Biodiversity, Water, Agriculture and Climate Change Adaptation – สร้างแพลตฟอร์มสำหรับประเด็นที่มีความคาบเกี่ยว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร การสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่ม 4. Energy and Climate Change Mitigation – ชูประเด็นเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน พลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเชื่อมโยงสถาบันวิจัยระหว่างสองประเทศเพื่อมุ่งสู่ Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สำนักงานที่ปรึกษา อว. กรุงวอชิงตัน ภายใต้ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ได้ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ทำหน้าที่เป็นโต้โผจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อระดมกำลังบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ววน. ของไทย ให้รับทราบถึงผลลัพธ์ของการประชุม Joint-Committee Meeting ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 ที่เพิ่งสำเร็จไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2566 และให้มีบทบาทที่จะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน

โดยดำริของท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน การประชุมในปีนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นการรวมพลังของกลุ่มสมาคมคนไทย นักวิชาชีพในหลากสาขาอาชีพ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวง อว. หลังจากการปรับโครงสร้างจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งสนับสนุนนักวิชาชีพหลากสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นสายที่สร้างพลัง soft power ให้กับประเทศ  ด้วยเหตุนี้ การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2566 (Thai Professionals Conference 2023) ในวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของไทย และผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมนักวิชาชีพต่างๆ ในสหรัฐฯ จึงมีความพิเศษ และมีการเข้าร่วมของผู้แทนสมาคม และผู้แทนหน่วยงานที่หลากหลาย ในส่วนของสมาคม ได้แก่ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) สมาคมแพทย์ในสหรัฐฯ (Thai Physicians Association of America: TPAA ) องค์กรสามัคคีไทยอเมริกัน (Thai American Samakkee Coalition) สมาคมนวดและสปาแห่งสหรัฐฯ สมาคมทนายความไทยอเมริกัน (TABA) และสุดท้าย สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ หรือ ATSA สมาคมน้องใหม่ ที่เป็นที่รวมของคนรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นจะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยเรา

ดังนั้น การประชุมใหญ่นักวิชาชีพประจำปีนี้จึงมีความพิเศษ เพื่อให้นักวิชาชีพและนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริการับทราบผลลัพธ์ของการประชุม JCM ไทย-สหรัฐฯ ที่เพิ่งสำเร็จไป และโอกาสที่จะมีส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการของไทย นักวิชาชีพไทย และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสหรัฐฯ ให้มีส่วนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่จะมีขึ้นจากโครงการความร่วมมือกับสหรัฐฯ และให้ประโยชน์กับการพัฒนาของประเทศของไทย  และหารือแนวทางในการจัดตั้งสถาบันหรือกลไกกลาง สำหรับเป็นแหล่งรวมพล แบ่งปันข่าวสาร และเป็นที่อำนวยการในการการเสนอผลงานในการจัดการประชุมด้านเทคนิคประจำปี 

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ให้เกียรติมาเป็นประธานและองค์ปาฐก พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดที่มีบทบาทสำคัญในเวที JCM อาทิ สวทช. และ อพวช.และหน่วยงานจัดสรรทุน บพข. และ บพค. และหน่วยงาน อว. ที่สนับสนุนด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ อย่างธัชชา ที่จะมีบทบาทดูแลสนับสนุน Soft Power

นอกจากนั้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะนำคณะของปลัดกระทรวง อว. และตัวแทนสมาคมนักวิชาชีพไทยที่เดินทางมาถึงก่อนวันประชุมใหญ่ พบหารือกับผู้ว่าการรัฐโคโลราโด รัฐสำคัญตอนกลางประเทศ ที่มีนครเดนเวอร์เป็นเมืองหลวง ผลักดันส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน อววน. และจะได้หารือกับบริษัท BKV บริษัทบ้านปูของไทยเรา ซึ่งมีสำนักงานตัวแทนใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเดนเวอร์

การระดมพลังสมองและวิชาชีพของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่เดินมาจากทั่วสารทิศเพื่อผนึกกำลังกับทีมข้าราชการไทยจากส่วนกลางและทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต จึงนับเป็นโอกาสครั้งใหญ่เราจะได้เห็นการรวมพลังของคนไทยที่ช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อนำพาความร่วมมือ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ กฎหมาย และศิลปะต่างๆ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศเรา และประชาคมโลกในภาพรวมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *