บทสัมภาษณ์ ดร. สิริกานดา นวลแสง

posted in: ATPAC Members Interview | 0

 

Sirikanda Nuansaeng

ปัจจุบันนี้ การศึกษาและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา หนึ่งที่น่าสนใจ และกำลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาแขนงต่างๆ ของประเทศ
ดร. สิริกานดา นวลแสง นักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อประเทศไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามบทสัมภาษณ์ของ ดร. สิริกานดาฯ ดังต่อไปนี้

ดร. สิริกานดา นวลแสง เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ ในการสอนและการวิจัยทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ เธอดำรงตำแหน่งนักวิจัย Postdoctoral ที่แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น หนึ่งในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC)

ดร. สิริกานดาฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากแผนกเคมีประยุกต์ (Department of Applied Chemistry) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวซู (Kyushu University) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนวิจัย (Graduate Student Research Assistantship; GSRA) ปริญญาโทจากสาขาวิชา ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาตรีในสาขา วิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยของ ดร. สิริกานดาฯ มุ่งเน้นไปที่ด้านวัสดุและ เทคโนโลยีวัสดุ เช่น Functional Inorganic Materials, and the Conducting Materials for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) and Oxygen Permeation, and Li ion Battery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงาน ทดแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทยเองกำลังให้ความ สำคัญเป็นอย่างมาก….

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/interview_Mar12.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *