บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม

Thangjitham-2

โครงการวิจัยด้านอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทย

ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบในระยะยาวต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาคผลิต และระบบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก แม้ว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ จากหลายๆ แขนงต่างให้ความสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวเพื่อค้นหาวิธีการคาดการณ์และป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม แห่งมหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) มลรัฐ Virginia และ ศ.ดร. วิเชษฐ อึ้งวิเชียร แห่ง Florida Atlantic University มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นหนึ่ง ในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) และด้วยการสนับสนุนจากสมาคม ATPAC และสำนักงาน….

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/interview_June12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *