ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

ATPAC Members Interview

บทสัมภาษณ์ คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน

บทสัมภาษณ์: คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม              ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นสามารถขยายความรุนแรงและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกได้ มีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ถึงแม้การจัดการ และ รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน   บทสัมภาษณ์ในฉบับนี้จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ คุณแอน หรือคุณสุรีรัตน์ คชอ่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีความรับผิดชอบเป็น Senior Project Manager และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท Parsons Corporation มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) คุณแอนมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี ซึ่ง….. Please visit OSTC Web site

Read more

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม

บทสัมภาษณ์: รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม โครงการวิจัยด้านอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทย ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบในระยะยาวต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาคผลิต และระบบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก แม้ว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ จากหลายๆ แขนงต่างให้ความสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวเพื่อค้นหาวิธีการคาดการณ์และป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม แห่งมหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) มลรัฐ Virginia และ ศ.ดร. วิเชษฐ อึ้งวิเชียร แห่ง Florida Atlantic University มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่ง ในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา

Read more

บทสัมภาษณ์ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) สิ่งหนึ่งที่วิศวกรไม่ควรมองข้ามในการออกแบบและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสาธารณูปโภค อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ คือ การกัดกร่อนของวัสดุ หรือภาวะที่วัสดุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ เกิดการเสื่อมสภาพ ปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุสามารถพบเห็นได้ใน ชีวิตประจำวัน และมีผลกระทบทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในบางครั้งยังนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ ขอแนะนำให้ผู้อ่าน ได้รู้จักกับ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล วิศวกรด้านการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) จาก San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณมงคลฯ เป็นคนไทยอีกท่านหนึ่ง ที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เป็น เวลานานกว่า 33 ปี แต่ความรักที่มีต่อประเทศไทยและความมุ่งมั่นที่จะ ตอบแทนบุญคุณประเทศบ้านเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมงคลฯ ยึดมั่นตลอดมา คุณมงคลฯ สำเร็จการศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากเทคนิคไทย-เยอรมัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2522

Read more

บทสัมภาษณ์ Dr. Rattikorn Boonyavatana (Hewett)

Prof. Dr. Rattikorn Boonyavatana (Hewett)                                  Cloud Computing Outsourcing Initiative Project for Thailand Today we would like to introduce you to a native Thai scholar who has a long career in U.S. academia and an unfailing desire to give back

Read more

บทสัมภาษณ์ ดร. บงกช วรรธนะภูติ

ดร. บงกช วรรธนะภูติ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งแรงสนับสนุนอนาคตของประเทศไทย           อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ แต่อาหารที่ดี ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับประทานอิ่มท้อง และดำเนินชีวิตต่อไปได้ แต่อาหารที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริโภคในปัจจุบันนี้กำลังให้ความสนใจ ในอาหารที่มีความสด สะอาด ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ น้อยที่สุด และมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบครัน ตัวอย่างหนึ่งของอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ อาหารที่ไร้สารกูลเตน (Gluten free foods) เนื่องจากร้อยละหนึ่งของชาวอเมริกัน เป็นโรค Celiac Disease หรือโรคอักเสบของลำไส้เล็กที่เกิดจาก การแพ้ยาของกูลเตน ปัญหาทางสุขภาพดังกล่าวทำให้อาหาร ที่ไร้สารกูลเตนกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก นี่จึงเป็นโอกาสหนึ่ง ของประเทศไทยในการพัฒนาอาหารส่งออก เช่น การเพิ่มมูลค่า ให้แก่ข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแป้ง เพื่อตอบสนอง ความต้องการอาหารที่ไร้สารกูลเตนของตลาดโลก จดหมายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก กรุงวอชิงตันฉบับนี้ ได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บงกช วรรธนะภูติ จากคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่ง

Read more

บทสัมภาษณ์ ดร. สิริกานดา นวลแสง

  ปัจจุบันนี้ การศึกษาและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา หนึ่งที่น่าสนใจ และกำลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาแขนงต่างๆ ของประเทศ ดร. สิริกานดา นวลแสง นักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อประเทศไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามบทสัมภาษณ์ของ ดร. สิริกานดาฯ ดังต่อไปนี้ ดร. สิริกานดา นวลแสง เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ ในการสอนและการวิจัยทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ เธอดำรงตำแหน่งนักวิจัย Postdoctoral ที่แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น หนึ่งในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ดร. สิริกานดาฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากแผนกเคมีประยุกต์ (Department of

Read more

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา รางวัลที่มอบแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น และอุทิศทั้งแรงกายแรงใจในการ ทำงานมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสรรเสริญ เงินตอบแทน โล่ห์รางวัล และการเลื่อนขั้นตำแหน่ง และ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” อันเป็น ตราประดับยศที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ผู้ที่ได้รับภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา ศาสตรจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้บริหารของ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกา และแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada:

Read more

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next