บทสัมภาษณ์ ดร. สิริกานดา นวลแสง

posted in: ATPAC Members Interview | 0

  ปัจจุบันนี้ การศึกษาและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา หนึ่งที่น่าสนใจ และกำลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาแขนงต่างๆ ของประเทศ ดร. สิริกานดา นวลแสง นักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อประเทศไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามบทสัมภาษณ์ของ ดร. สิริกานดาฯ ดังต่อไปนี้ ดร. สิริกานดา นวลแสง เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ ในการสอนและการวิจัยทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ เธอดำรงตำแหน่งนักวิจัย Postdoctoral ที่แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น หนึ่งในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association … Continued

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา รางวัลที่มอบแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น และอุทิศทั้งแรงกายแรงใจในการ ทำงานมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสรรเสริญ เงินตอบแทน โล่ห์รางวัล และการเลื่อนขั้นตำแหน่ง และ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” อันเป็น ตราประดับยศที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ผู้ที่ได้รับภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา ศาสตรจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute … Continued