ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

ATPAC Members Interview

Interview : ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา

ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา นักวิจัยวิศวกรรมด้านการคมนาคมและขนส่งจาก Texas Transportation Institute (TTI) Texas A&M University System (TAMUS) ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดและความปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการจราจรและขนส่ง โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System หรือ ITS) ในปี พ.ศ. 2548 ระบบ ITS เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบ และการประเมินผลของระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม การบริหารการจราจรจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการบริหารระบบสัญญาณควบคุมการจราจรโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีใช้ในสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย ระบบดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ และลักษณะของผู้ใช้ถนน ส่วนที่สองจะเป็นการบริหารระบบทางด่วน (Freeway management) โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ITS เข้ามาเพื่อควบคุมการจราจร และลดอันตรายจากอุบัติเหตุ ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา นักวิจัยวิศวกรรมจาก Texas Transportation Institute (TTI) Texas A&M University System

Read more

Interview : ดร. สโรช บุญศิริพันธ์

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์ กับความท้าทายที่นำไปสู่การพัฒนา “ การวิจัยสาขาจราจรและขนส่ง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นปัญหาที่คนกรุงเทพฯ ต้องเจอกันทุกวัน ถือเป็นสาขาที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากปัญหาด้านจราจรขนส่ง และความปลอดภัยบนท้องถนนในแต่ละที่ แต่ละเมืองไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับแต่ละปัญหา ไม่สามารถนำทฤษฎีมาปรับใช้ได้ทันที” หลังจากที่ ดร. สโรช บุญศิริพันธ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. สโรช ได้เริ่มต้นการทำงานในสายวิศวกรรมที่บริษัท Sumitomo Construction Company Ltd (Thailand) ในตำแหน่งวิศวกรโยธา จากนั้น ดร. สโรชได้เดินทางมาเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากจบแล้วได้ทำงานเป็นวิศวกรขนส่งที่บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร Grice and Associates Inc. และได้กลับไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ Georgia Institute of Technology ในสาขาเดิม ซึ่งในเวลาต่อมา ดร. สโรชได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัยวิศวกรรมที่สถาบันวิจัยดังกล่าว จนในขณะนี้ ดร. สโรช กำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร

Read more

Interview : รศ. ดร. สิริวัชร์ ฉิมพาลี

ในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยียานยนต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีความ สำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของมนุษย์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน เทคโนโลยีพลังงานและ วิศวกรรมเคมีเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รศ. ดร. สิริวัชร์ ฉิมพาลี รองศาสตราจารย์วิจัย จาก Department of Chemical Engineering, University of South Carolina มลรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐ อเมริกา มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเซลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) ด้วยผลงานการวิจัยจำนวน มากและ รางวัลที่ ดร. สิริวัชร์ ได้รับ เขาจัดเป็นนักวิจัยชั้นนำคนหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจให้กับ ประเทศไทย ดร. สิริวัชร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of South Carolina มลรัฐ South

Read more

Interview : ดร. สุภาพรรณ เสราภิน

นอกจากการสอนที่โดดเด่นของ ดร. สุภาพรรณ เสราภิน แล้ว นักศึกษาใน University of Arizona ยังรู้จักเธอดีในฐานะแม่ครัวอาหารไทยฝีมือเยี่ยมด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้ ดร. สุภาพรรณ เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ College of Engineering และสอนที่ College of Optical Science และDepartment of Agriculture and Biosystem Engineering, College of Agriculture and Life Sciences นอกเหนือจากงานสอนประจำวัน ทุกๆ สัปดาห์ ดร. สุภาพรรณยังจัดกิจกรรมประกอบอาหารไทยที่หอพักนักศึกษาของมหาวิยาลัย http://www.youtube.com/watch?v=GInYsAF6hLw   โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่อาศัยเพื่อการเรียนรู้ (Living-learning community) ให้เกิดขึ้นในเขตมหาวิทยาลัย และยังสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ภายนอกห้องเรียน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพากันและกันระหว่างนักศึกษา ไม่เพียงแต่กิจกรรมต่างๆ และฝีมือการปรุงอาหารไทยที่ทำให้นักเรียนชื่นชม นักศึกษาเหล่านั้นยังประทับใจในการเรียนการสอนและความทุ่มเทเอาใจใส่ของ ดร. สุภาพรรณ และทำให้วิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เธอสอน ยังเป็นวิชายอดนิยมในหมู่นักศึกษาอีกด้วย

Read more

Interview : ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม

ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม และเสน่ห์ของโลกจุลินทรีย์ ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ Department of Biological Science, Faculty of Science, Thompson Rivers University (University College of the Cariboo เดิม) เมือง Kamloops ประเทศแคนาดา และประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา Eco Tech Laboratory เมือง Kamloops ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิก ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ด้วย ก่อนหน้านี้ ดร. เนาวรัตน์ได้สั่งสมประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยด้านจุลชีววิทยาจาก การเป็นผู้ช่วยวิจัยประจำ Department of Botany, University of British

Read more

Interview : ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล กับทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดโลก แม้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและกำลังเป็นที่นิยมในหลายๆ ประเทศ ทั่วโลก แต่วิทยาศาสตร์ การอาหารและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ผลิตจะ ต้องติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำใน ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จะมาเล่าให้เราฟังถึงเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตรและ วิทยาศาสตร์การอาหารใหม่ๆ รวมถึง โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทย ในอนาคต ปัจจุบัน ศ.ดร. วิฑูรย์ฯ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Department of Food Science) ที่ Louisiana State University เมือง Baton Rouge, Louisiana ศ. ดร. วิฑูรย์ฯ สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกและปริญญาโทจากภาควิชาวิทยาศาสตร์- การอาหารและเทคโนโลยี (Department of Food Science and Technology) University of Georgia

Read more

Interview นายกิตติภัฏ คำภา

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ นายกิตติภัฏ คำภา หรือที่เราเรียกกันว่า “คุณบ๊อต” นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering) ที่ University of Florida เมือง Gainesville มลรัฐ Florida ซึ่งอีกไม่นานคุณบ๊อตก็จะสำเร็จการศึกษาและเป็นวิศวกรปริญญาเอกรุ่นใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย   คุณบ๊อตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering) จาก University of Florida และระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณบ๊อตมีความสามารถที่โดดเด่นตั้งแต่ยังเป็น นิสิตอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรางวัลที่รับรอง ความสามารถมากมาย เช่น รางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ และได้คะแนนสูงสุดในการสอบวิชาฟิสิกส์ ระดับชาติในปี พ.ศ. 2539 รางวัลทุนการวิจัย The Prince of Thailand จากวิศวกรรม สถานแห่ง ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 รางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544

Read more

Interview ดร. ชุลีพร จ่างจิต

ในการประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เมือง Seattle มลรัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. ชุลีพร จ่างจิต ศาสตราจารย์จาก Texas A&M University – Corpus Christi มลรัฐ Texas เป็นหนึ่งในผู้บรรยายภายใต้หัวข้อ “Future of Global Distance Learning” ได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รู้จักกับเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถนำ มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารใน ปัจจุบันนี้ เช่น Blackboard, Moodle, Sakai Project และเครื่องมืออีกหลายๆ ชนิด ทั้งที่เป็นที่รู้จักอยู่ แล้วในวงกว้างและที่เพิ่งเปิดให้มีการใช้งาน ผู้เข้าประชุมหลายๆ ท่านเห็นพ้องกันว่าข้อมูลที่ ดร. ชุลีพร ได้แบ่งปันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการการศึกษาของประเทศไทย   ดร. ชุลีพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในสาขาบัญชี และมหาวิทยาลัย รามคำแหงในสาขากฎหมาย ระดับปริญญาโทจาก University of Kentucky

Read more

บทสัมภาษณ์: ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ

บทสัมภาษณ์: ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ (Dr. Artnarong Thansandote) เกิดที่ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หรือ ระดับชั้น ม. 6 ในปัจจุบัน) จากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2512 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี พ.ศ. 2516   จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร จาก University of Manitoba ประเทศแคนาดาเมื่อปี พ.ศ. 2519 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Carleton University ประเทศ แคนาดาในปี พ.ศ. 2525 ดร.อาจณรงค์ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์เมื่อปี

Read more

บทสัมภาษณ์ ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย

       บทสัมภาษณ์: ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การพัฒนาในรายละเอียดเล็กๆ นำไปสู่ความพัฒนาในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่        ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐฯ นับได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประเทศสหรัฐฯ ก็เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและบริษัทเอกชนระดับโลกเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานี้ รวมถึงความสำคัญที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย ซึ่งขณะนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิค (Lead Member of Technical Staff) ของฝ่ายเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและกลยุทธ์ (Radio Technology and Strategy) บริษัท AT&T ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการทางโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา          ดร. กวิภัฏฯ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายเชิงพาณิชย์มากกว่า 16 ปี อีกทั้งยังได้รับสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมจำนวน 7 เรื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (Patentgenius.com) และมีผลงานตีพิมพ์อีกหลายชิ้น นอกจากนั้น เขายังดำรงตำแหน่งรอง….. Please visit

Read more

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next