OSTC Newsletter of January

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of January      ข้อโต้แย้งในการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย America Competes  โปรแกรมสนับสนุนความร่วมมือนักวิจัยสหรัฐ-ไทย  ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Peer Review ของ NSF ก่อให้เกิดความตึงเครียด  FDA ห้ามใช้ไขมันทรานส์   จีนพร้อมผลิตเครื่องบินแล้ว  Day 1… วันแรก … ก้าวแรกของ OSTC   การใช้ Stem Cell เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ    NEWS_JANUARY_2014

OSTC Newsletter of December

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of December      กฎใหม่ของ FAA ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน  ราชาแห่งการผลิตเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์รายใหม่  STEM Roundup: การจัดตั้งชุมชนวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียนในสาขา STEM  National Science Board ของสหรัฐฯ ได้จัดทำ app ข้อมูลตัวชี้วัดด้าน science and engineering ขึ้นแสดงบน iPad แล้ว    อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป  สหรัฐฯ รับความเห็นเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น  “ทำไม?” ทุกคำถาม มีคำตอบ กับหนังสือ Big Book of Why?  … Continued

OSTC Newsletter of November

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of November      Life of Turkey ไก่งวงกับวันขอบคุณพระเจ้า   “ทำไม?” ทุกคำถามมีคำตอบกับหนังสือ Big Book of Why  ยืนยันโลกร้อนขึ้น  นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ ‘God particle’ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2556  บทบาทของ Big Data ต่อการปฏิรูประบบการทำงานรัฐบาล  โรงงานผลิตปืนแบบตั้งโต๊ะ  ทบทวนมาตรฐานน้ำหนักอะตอม NEWS_NOVEMBER_2013

OSTC Newsletter of October

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of October      Government Shutdown กับผลกระทบที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ  การสร้างระบบการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของชาติ  การพัฒนาแผ่นเข็มที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้  สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต  Popular Science ปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้อ่านบนเว็บไซต์  บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย   NEWS_OCTOBER_2013