OSTC Newsletter of April

posted in: OSTC News | 0

OSTC Newsletter of April

 

slide_feature_img_Apr13_7  พิษแมงป่องอาจสามารถนำไปช่วยการผ่าตัดมะเร็ง

slide_feature_img_Apr13_6  การผลักดันการผลิตขั้นสูงของประธานาธิบดีโอบามาก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจ

slide_feature_img_Apr13_5สองชาติ ร่วมใจ ไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

slide_feature_img_Apr13_4  ประวัติความเป็นมาของ Cherry Blossom ต้นซากุระ ณ ใจกลาง เมืองหลวงของสหรัฐฯ

slide_feature_img_Apr13_3 ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

slide_feature_img_Apr13_2รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการขั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพครูเป็นจำนวน100,000 คน เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *