OSTC Newsletter of October

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of October      Government Shutdown กับผลกระทบที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ  การสร้างระบบการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของชาติ  การพัฒนาแผ่นเข็มที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้  สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต  Popular Science ปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้อ่านบนเว็บไซต์  บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย   NEWS_OCTOBER_2013  

OSTC Newsletter of September

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of September        เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มาเยือนหน่วยงาน   วิทยาศาสตร์ไทย      เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมีขนาดเล็กลง   ความคืบหน้าการซ่อมแซมอนุสาวรีย์วอชิงตัน  การปลูกถ่ายกระโหลกศรีษะด้วย 3D printing  ดาวเคราะห์อาจมีวงจรรอบดาวพลูโตสองเท่า  นาฬิกาชีวภาพของผักยังหมุนหลังการเก็บเกี่ยว  Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to Commercialization News_September