กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เดือนพฤษภาคม 2555

posted in: Activity Update | 0

1. Workshop เพื่อสร้างความสามารถของนักพัฒนาซอฟท์แวร์การพัฒนาการให้บริการแบบ Cloud 2. การประชุมหารือเพื่อวางแเผนกลยุทธ์การจัดทำต้นแบบ Pilot Outsourcing Project 3. การประชุมหารือในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ A Complex Hydrodynamic System for River Flow health Monitoring and Forecasting: A case Study on the Chao Phraya River

TCP 2012 Agenda

posted in: Conference | 0

Tentative Program: Thai Professionals Conference 2012 July 4-5, 2012 Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand