การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO

posted in: Activity Update | 0

การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO

 

June_news_25_f_improf_444x297

 

    สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Residence Inn Downtown Bethesda เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสถาบันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Thailand-U.S. Cooperative Foundation-TUSCO) ในประเทศสหรัฐฯ และร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ


 

  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.นิสัย วนากุล รักษา การประธานสมาคม ATPAC) ในขณะนั้น ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา (New Jersey Institute of Technology) ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ (Health Canada) ศ.ดร.ชุลีพร จ่างจิต (Texas A&M University – Corpus Christi) รศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ (University of Washington) ดร.กวิภัฏ เล็กอุทัย (AT&T Corp.) นางอนงค์ เวชารัตนา (บริษัท SMSC) และ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางนิโลบล พิมพ์ดี เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตฯ

June_news_26

 

สถาบันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Thailand -U.S. Science and Technology Coopertive Foundation – TUSCO) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ เพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศและบ่มเพาะเทคโนโลยีที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยในสหรัฐฯ เป็นศูนย์สร้าง ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านกลไกธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) และเป็นศูนย์เครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของประเทศไทยและสหรัฐฯ สถาบัน TUSCO นี้หากตั้งได้สำเร็จจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *