การประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิก ประจําาปี 2564

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) ร่วมกับสําานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (OHESI) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
(ATPAC) ได้จัดการประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิก
ประจําาปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม Boston Marriott Copley Place นคร
บอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ ซึ่งเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดแบบผสมผสานระบบทางไกลและการประชุมใน
ห้องจึงมีผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน


กลุ่มแรกคือผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงในห้องประชุมโรงแรม Boston Marriott Copley Place มี
จําานวนทั้งสิ้น 72 คน ประกอบด้วย นักเรียนเข้าร่วมจําานวน 55 คน โดยแบ่งเป็นผู้แทนสมาคมนักเรียนไทย
ในสหรัฐฯ 35 คน และนักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปิก 20 คน ผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ
(ATPAC) จําานวน 4 คน นําาโดย รศ.ดร. วีระ จันทร์คง รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ซึ่งทั้ง 4 ท่าน มาในฐานะวิทยากร ผู้แทนทีมประเทศไทย ประกอบด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและ
การคลัง) อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. (ดูแลงานกงสุลและการศึกษา) ที่ปรึกษา
(ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม) ประธานมูลนิธิ King of Thailand Birthplace (KTBF) กงสุลกิตติมศักดิ์ และรองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน เป็นต้น


กลุ่มที่สองคือวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยายผ่านทางออนไลน์กว่า 30 ท่าน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ปอว.) เป็นประธานกล่าวเปิด
การประชุม เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ผู้อําานวยการสําานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รองผู้อําานวยการสําานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อธิการบดี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) และ Carnegie
Mellon (CMKL) ตลอดจน คณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อาทิ
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจําานงค์ ผอ.สสวท. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และอีกหลายท่าน ในส่วนของ
การประชุมแยกของ นักเรียนทุน พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ ในขณะที่ มีผู้เข้าชมทางออนไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 105
คน ตลอดช่วงการประชุม 2 วัน ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก วิทย์ปริทัศน์ OHESI Science Review ฉบับที่ 8/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *