ดร. นิสัย วนากุล ตีพิมพ์ งานวิจัยใน Journal of Water Resources Planning and Management

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดาขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นิสัย วนากุล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ Journal of Water Resources Planning and Management Vol. 149, No. 4 ในหัวข้อ “Application of Multiobjective Optimization to Provide Operational Guidance for Allocating Supply among Multiple Sources” https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JWRMD5.WRENG-5827

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับ การขอรับการรับรอง ABET ภายในปี 2568

posted in: Uncategorized | 0

วันที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2568 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จะประสงค์ขอรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ABET โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and … Continued

Outcomes from ATPAC Annual Meeting 2023

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

The highly anticipated ATPAC Annual Meeting convened today, bringing together a distinguished assembly of 34 experts representing 11 prominent Thai and American organizations. This gathering showcased a remarkable convergence of talent and expertise across diverse fields, encompassing not only science … Continued