การให้คำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABETภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: https://www.facebook.com/ChemicalEngineeringKMUTT/

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET โดยมีท่านคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เข้าให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งได้แก่ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey University of Technology, USA และรศ. ดร.วีระ จันทร์คง จาก Case Western Reserve University, USA พร้อมด้วย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของทีมที่ปรึกษามาปรับแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมีสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ABET ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *