กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เดือนพฤษภาคม 2555

posted in: Activity Update | 0

1. Workshop เพื่อสร้างความสามารถของนักพัฒนาซอฟท์แวร์การพัฒนาการให้บริการแบบ Cloud

2. การประชุมหารือเพื่อวางแเผนกลยุทธ์การจัดทำต้นแบบ Pilot Outsourcing Project

3. การประชุมหารือในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ A Complex Hydrodynamic System for River Flow health Monitoring and Forecasting: A case Study on the Chao Phraya River

  Please visit OSTC Website for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/stnews_May12_10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *