คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับ การขอรับการรับรอง ABET ภายในปี 2568

posted in: Uncategorized | 0

วันที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2568 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จะประสงค์ขอรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ABET โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ในโอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี พ.ศ. 2568 ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 16 แห่ง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมความเป็นสากลและการเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาในภูมิภาคของการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

ขอบคุณข่าวและภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *