วิศวฯ ม.อ. จัดอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET”

posted in: Activity Update | 0

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET” ณ ห้องดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), New Jersey University of Technology, USA และ รศ.ภาวนี นรัตถรักษา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้การความรู้

หลักการและเหตุผล 

                    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียงได้กับระดับสากล ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมสถาบันการอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลักดันให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไทยเป็นที่ยอมรับและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและสมรรถะในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพและการทำงานข้ามชาติ โดยหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานคุณภาพเทียบเคียงกับนานาชาติจะสามารถขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใต้ข้อตกลงในระดับนานาชาติร่วมกันทั้งในประชาคมอาเชียนและประชาคมโลก

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีสมรรถะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง การออกแบบหลักสูตรจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่คาดหวัง ซึ่งในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้นมาก จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET” เพื่อนำความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *