วิศวะมหิดล ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ABET

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” แก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ และ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวง อ.ว.ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและประสงค์ยื่นขอการรับรองจาก ABET จำนวน 23 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) เป็นองค์กรรับรองคุณภาพหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วิชาชีพ และการศึกษา นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

ภายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ABET มาตรฐานโลกโดยวิทยากรจากวิศวะมหิดล ซึ่งมีประสบการณ์ได้รับความสำเร็จในการยื่นขอรับอบรมจาก ABET และผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศมาถ่ายทอดวิธีการสู่ความสำเร็จในหลายหัวข้อ อาทิ Education Quality Assurance and ABET Accreditationโดย Prof. Dr. Bopaya Bidandg, Board of ABET Committee Accreditation Board for Engineering and Technology, การเตรียมความพร้อมการขอรับรอง ABET โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และ รศ.ดร.วีระ จันทร์คง นักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), การบริหารจัดการองค์กรเพื่อนำสู่การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, การวางแผนและการเตรียมตัวของหน่วยงานเพื่อการขอรับรอง ABET โดย ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, การบริหารและจัดแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การรับรอง และการจัดกลุ่มวิชาพื้นฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET โดย ผศ.ดร.ภิญโญ พวงมะลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่, การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินระดับกระบวนวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET โดย รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,การสนับสนุนของหน่วยงานในการเตรียมตัวเพื่อการขอรับรอง ABET โดย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองจาก ABET โดยนายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสถาบัน TQA Academy ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ABET รวม 9 หลักสูตร ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 4. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 5. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 6. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ด้าน ม.เชียงใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี และม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

นอกจากนี้ ทีมวิศวะมหิดล ได้นำ 23 มหาวิทยาลัยเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านการตรวจประเมินจาก ABET พร้อมชม Eco-System แหล่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และบ่มเพาะวิศวกรแห่งอนาคตด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *