สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

posted in: Activity Update | 0

               ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ

   ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้

          Transportation

          Biomedical และ Biotechnology                                                                                                  

          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals                                                       

          Environment                                                                                                                          

          Energy

          Water Resource Management

          Advanced Materials (Product Development, Characterization และ Application                        

    Food                                                                                                                                    

          Electronic และ computer Technology                                                                                        

          Nanotechnology                                                                                                                     

          Communication Technology                                                                                                     

          Industry-University Cooperation Research Center

               เป้าหมายของโครงการคือ การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า และนำเสนอประเภทเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งที่มาและหน่วยงานการวิจัยและพัฒนา แนวทางการประสานความร่วมมือการวิจัยหรือพัฒนาร่วม (Collaborative R&D)  และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำโครงการ แนวทางการได้เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด หรือข้อเสนอแนะผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 โดยมี ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการศึกษาครั้งนี้

                 ทั้งนี้ รายงานการศึกษาฯ จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *