สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

posted in: Activity Update | 0

ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้

–          Transportation

–          Biomedical และ Biotechnology

–          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals

–          Environment

–          Energy

–          Water Resource Management

–          Advanced Materials (Product Development, Characterization และ Application

–    Food

–          Electronic และ computer Technology

–          Nanotechnology

–          Communication Technology

–          Industry-University Cooperation Research Center

เป้าหมายของโครงการคือ การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า และนำเสนอประเภทเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งที่มาและหน่วยงานการวิจัยและพัฒนา แนวทางการประสานความร่วมมือการวิจัยหรือพัฒนาร่วม (Collaborative R&D)  และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำโครงการ แนวทางการได้เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด หรือข้อเสนอแนะผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 โดยมี ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการศึกษาครั้งนี้

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาฯ จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *