OSTC Newsletter of January

posted in: OSTC News, Recents News | 0

OSTC Newsletter of January      ข้อโต้แย้งในการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย America Competes  โปรแกรมสนับสนุนความร่วมมือนักวิจัยสหรัฐ-ไทย  ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Peer Review ของ NSF ก่อให้เกิดความตึงเครียด  FDA ห้ามใช้ไขมันทรานส์   จีนพร้อมผลิตเครื่องบินแล้ว  Day 1… วันแรก … ก้าวแรกของ OSTC   การใช้ Stem Cell เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ    NEWS_JANUARY_2014