ความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

posted in: Recents News | 0

ตามที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปในหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นั้น  ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) อยู่ระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อทดแทน พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ได้แก่ การปรับปรุงนิยามคำว่า “นวัตกรรม” และถ้อยคำที่เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการด้วย วทน. (Demand Driven) จากลักษณะเดิม ที่เป็นการพัฒนา วทน. เพื่อความสามารถทาง วทน. (Supply Push) การเน้นบทบาทภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มความสำคัญบทบาทภาคประชาสังคม/ … Continued

ATPAC Project Proposal FY 2015

posted in: Forms | 0

Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand  <Click here to download the form >   ข้อเสนอกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ประเทศไทย <คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาไทย>   Example completed proposal <Click here to download the pdf document>