คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ATPAC พร้อมเปิดเวทีเสวนา อนาคต และบทบาทวิศวะมหิดล บนเส้นทางการขอรับรองABETสำเร็จแห่งแรกของไทยพร้อมกันรวดเดียว 6 หลักสูตร

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professional in America and Canada หรือ ATPAC พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนา อนาคต และบทบาทวิศวะมหิดล บนเส้นทางการขอรับรอง ABET สำเร็จแห่งแรกของไทยพร้อมกันรวดเดียว 6 หลักสูตร” ในโอกาสที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจรับรองในคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก ตามมาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) พร้อมกันรวดเดียวถึง 6 หลักสูตร มากที่สุดในประเทศไทย

โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) รศ.ดร.วีระ จันทร์คง และ ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเวท จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และช่อดอกไม้ ให้กับทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ จนยื่นขอรับรองสำเร็จ นับเป็นการยกระดับการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตอบสนองนโยบายกระทรวง อว. ในการเป็นโมเดลตัวอย่างและแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้ก้าวไปด้วยกัน เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยและวิศวกรไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *