OSTC Newsletter of May

posted in: OSTC News, Uncategorized | 0

OSTC Newsletter of May      ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัย และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014  ระบบจอสัมผัสที่จดจำผู้ใช้  แผนงานเพื่อพลังสะอาดและความมั่นคงทางพลังงาน  Big Data ปัญหาใหญ่ของการวิจัยด้านชีวการแพทย์  แผนงานระดับชาติล่าสุดของสหรัฐฯ : Brain Initiative  การทำงานในหนึ่งวันของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Newsletter_May_56