การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ9 กันยายน 2566นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

posted in: Uncategorized | 0

การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวง อว. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 นับเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ และครบรอบ 10 ปีที่ไทยและสหรัฐฯ ได้มีการลงนามในความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า STA เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ความตกลงนี้ได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ภายใต้ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Meeting on Science and Technology – … Continued

การให้คำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABETภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: https://www.facebook.com/ChemicalEngineeringKMUTT/ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET โดยมีท่านคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เข้าให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งได้แก่ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey University of Technology, USA และรศ. ดร.วีระ จันทร์คง จาก Case Western Reserve University, USA พร้อมด้วย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. … Continued

วิศวะมหิดล ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ABET

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” แก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ และ ดร.ลักษมณ