ประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ เพื่อต่อยอดผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งที่ 3 ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

posted in: Activity Update | 0

Executive Summary ผู้เข้าร่วมประชุม 36 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยงานจากประเทศไทย และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ 6 สมาคม รวม 36 คน การประชุมกลุ่มย่อยตอนบ่ายสามารถมีข้อสรุปเป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานไทยและสหรัฐทางด้านพลังงาน (เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน, ระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน, เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เป็นต้น), การจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการตรวจจับและการหาปริมาณสารเคมีพิษ PFAS โดยผู้ประสานงานฝ่ายไทยจะมี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.(วต.)) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (the Association of … Continued

Outcomes from ATPAC Annual Meeting 2023

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

The highly anticipated ATPAC Annual Meeting convened today, bringing together a distinguished assembly of 34 experts representing 11 prominent Thai and American organizations. This gathering showcased a remarkable convergence of talent and expertise across diverse fields, encompassing not only science … Continued

การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ9 กันยายน 2566นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

posted in: Uncategorized | 0

การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวง อว. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 นับเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ และครบรอบ 10 ปีที่ไทยและสหรัฐฯ ได้มีการลงนามในความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า STA เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ความตกลงนี้ได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ภายใต้ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Meeting on Science and Technology – … Continued