วิศวฯ ม.อ. จัดอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET”

posted in: Activity Update | 0

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET” ณ ห้องดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), New Jersey University of Technology, USA และ รศ.ภาวนี นรัตถรักษา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้การความรู้ หลักการและเหตุผล            … Continued

การประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิก ประจําาปี 2564

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) ร่วมกับสําานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (OHESI) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา(ATPAC) ได้จัดการประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิกประจําาปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม Boston Marriott Copley Place นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ ซึ่งเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดแบบผสมผสานระบบทางไกลและการประชุมในห้องจึงมีผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน กลุ่มแรกคือผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงในห้องประชุมโรงแรม Boston Marriott Copley Place มีจําานวนทั้งสิ้น … Continued

ประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ATSA) และนักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2564

posted in: Uncategorized | 0

ประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ATSA) และนักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ATSA) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักวิชาชีพในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม Boston Marriott Copley Place นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซ็ตส์ อ่านรายละเอียดได้ที่: https://ostdc.org/atsa-annual-conference-2021