การให้คำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABETภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: https://www.facebook.com/ChemicalEngineeringKMUTT/ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET โดยมีท่านคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล เข้าให้การต้อนรับทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งได้แก่ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา จาก New Jersey University of Technology, USA และรศ. ดร.วีระ จันทร์คง จาก Case Western Reserve University, USA พร้อมด้วย รศ. ดร.ภาวนี นรัตถรักษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. … Continued

วิศวะมหิดล ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ABET

posted in: Activity Update | 0

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” แก่ 23 มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ และ ดร.ลักษมณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ATPAC พร้อมเปิดเวทีเสวนา อนาคต และบทบาทวิศวะมหิดล บนเส้นทางการขอรับรองABETสำเร็จแห่งแรกของไทยพร้อมกันรวดเดียว 6 หลักสูตร

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of