สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้

–          Transportation

–          Biomedical และ Biotechnology

–          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals

–          Environment

–          Energy

–          Water Resource Management

–          Advanced Materials (Product Development, Characterization และ Application

–    Food

–          Electronic และ computer Technology

–          Nanotechnology

–          Communication Technology

–          Industry-University Cooperation Research Center

เป้าหมายของโครงการคือ การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า และนำเสนอประเภทเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งที่มาและหน่วยงานการวิจัยและพัฒนา แนวทางการประสานความร่วมมือการวิจัยหรือพัฒนาร่วม (Collaborative R&D)  และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำโครงการ แนวทางการได้เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด หรือข้อเสนอแนะผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 โดยมี ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการศึกษาครั้งนี้

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาฯ จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

               ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ

   ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้

          Transportation

          Biomedical และ Biotechnology                                                                                                  

          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals                                                       

          Environment                                                                                                                          

          Energy

          Water Resource Management

          Advanced Materials (Product Development, Characterization และ Application                        

    Food                                                                                                                                    

          Electronic และ computer Technology                                                                                        

          Nanotechnology                                                                                                                     

          Communication Technology                                                                                                     

          Industry-University Cooperation Research Center

               เป้าหมายของโครงการคือ การศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เหมาะสมกับประเทศไทยในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า และนำเสนอประเภทเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งที่มาและหน่วยงานการวิจัยและพัฒนา แนวทางการประสานความร่วมมือการวิจัยหรือพัฒนาร่วม (Collaborative R&D)  และการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำโครงการ แนวทางการได้เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด หรือข้อเสนอแนะผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 โดยมี ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา New Jersey Institute of Technology ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการศึกษาครั้งนี้

                 ทั้งนี้ รายงานการศึกษาฯ จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

การประชุม Thai Professionals Conference 2012 ประเทศไทย

Thai Professional Conference 2012

Disaster Risk Management: Lessons Learned from USA, Japan, and Europe

By Anne Kochaon and Chuleeporn Changchit

The annual Thai Professional Conference 2012 (TPC 2012) was held July 3-6 at the Miracle Grand Hotel in Bangkok. The conference theme was “Disaster Risk Management: Lessons Learned from USA, Japan, and Europe”co-organized by the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Minister of Science and Technology (MOST), the Office of Higher Education Commission (OHEC), the Office of Science and Technology in Washington D.C., and the Associations of Thai Professionals in North America and Canada, Japan, and Europe (ATPAC, ATPIJ, and ATPER). A total of 27 Thai professionals from ATPAC joined the conference.

As part of the conference, ATPAC professionals organized the pre-conference seminar on July 3, facilitated the conference sessions throughout the 3-day conference period, and participated in a brainstorming session to identify topics for future collaboration with Thai professional partners.  On the morning of July 4, Dr. Plodprasop Suraswadi, Minister of Science and Technology opened and delivered a special lecture related to the Great Flood in Thailand that occurred last year.

As part of the organizing committee, ATPAC invited Karen Durham-Aguilera, Director of Contingency Operations and Office of Homeland Security, Headquarters, U. S. Army Corps of Engineers, USA to give a talk on “Katrina and Missouri River Flooding Experiences.”Prof. Narita Yoshihiro, Hokkaido University, Japan gave a lecture on “Natural Disasters in Japan and How We Face Them: The Past, Present and Future.”

 

The first two days of the TPC 2012 conference yielded a comprehensive list of topics of concern regarding disaster risk reduction management as follows:

Please see the attached file for more information.

TPC2012 Summary

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC

120702144234 120702143914

 

ดร.นิสัย วนากุล รักษาการ ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และสมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ทศวรรษที่ 5 และลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?t=exec&act_id=1775

TUSCO: US Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction Management

tusco 4

 

ดร.นิสัย วนากุล รักษาการ ประธานสมาคม ATPAC และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา สมาชิกสมาคม ATPAC และนายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เพื่อหารือแนวทางการผลักดันการจัดตั้งสถาบัน Thailand – US Science and Technology Cooperative Foundation (TUSCO) และการจัด Joint Thai – US Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction Management.

Seminar : Rice flour-based products for gluten free applications

ผศ.ดร.บงกช  วรรธนะภูติ  สมาชิกสมาคม ATPAC และนักวิจัย University of Missouri ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดประชุมในหัวข้อเรื่อง “Rice flour-based products for gluten free applications: Market potential, Applications and Challenges” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการจัดการประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสต์บริการ (วศ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างนักวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอาหาร

Seminar : Transportation Modeling Tools for Improving Evacuation Planning and Operations during Emergency Events

ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา นักวิชาชีพกลุ่ม Transportation Research ของสมาคม ATPAC และ Dr. Kevin Balke ผู้เชี่ยวชาญจาก Texas Transportation Institute มหาวิทยาลัย Texas A&M University System มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐฯ กับผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรของไทยที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือและระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางและวางแผนงานเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านการคมนาคมและขนส่งสำหรับประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “Transportation Modeling Tools for Improving Evacuation Planning and Operations during Emergency Events”

การประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ KUSCO

kusco

นายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดร.นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา รักษาการคณะกรรมการบริหารสมาคม ATPAC ได้เข้าพบ Dr. Jong –Deok Kim, Director, Korea-U.S. Science

Please visit OSTC Website for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/stevent_May12_3

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เดือนพฤษภาคม 2555

1. Workshop เพื่อสร้างความสามารถของนักพัฒนาซอฟท์แวร์การพัฒนาการให้บริการแบบ Cloud

2. การประชุมหารือเพื่อวางแเผนกลยุทธ์การจัดทำต้นแบบ Pilot Outsourcing Project

3. การประชุมหารือในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ A Complex Hydrodynamic System for River Flow health Monitoring and Forecasting: A case Study on the Chao Phraya River

Continue reading