วิศวฯ ม.อ. จัดอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET”

posted in: Activity Update | 0

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET” ณ ห้องดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC), New Jersey University of Technology, USA และ รศ.ภาวนี นรัตถรักษา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้การความรู้ หลักการและเหตุผล            … Continued