Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

posted in: Activity Update | 0

การจัดประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อเรื่อง “การสร้างเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน” (Digital Economy: Smart Cities and Sustainability)  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่