สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

posted in: Activity Update | 0

               ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ    ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้ –          Transportation –          Biomedical และ Biotechnology                                                                                                   –          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals                                                        … Continued

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC

posted in: Activity Update | 0

  ดร.นิสัย วนากุล รักษาการ ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และสมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ทศวรรษที่ 5 และลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?t=exec&act_id=1775

TUSCO: US Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction Management

posted in: Activity Update | 0

  ดร.นิสัย วนากุล รักษาการ ประธานสมาคม ATPAC และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา สมาชิกสมาคม ATPAC และนายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เพื่อหารือแนวทางการผลักดันการจัดตั้งสถาบัน Thailand – US Science and Technology Cooperative Foundation (TUSCO) และการจัด Joint Thai – US Expert Workshop on … Continued